طراحی در معماری

طراحی در معماریReviewed by فیروزه اکبری on Feb 29Rating: 5.0طراحی در معماری طراحی معماری انعکاس مادی معانی و مفاهیم غیر مادی ئر زمینه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و ... در محیط زندگی انسان هاست. تحقق فیزیکی این معانی و مفاهیم در تجسم معمارانه توسط نقطه، خط و حجم به تصویر کشیده می شود. اولین موضوع زمینه گرایی است. بدین معنا که معماری به عنوان موجودیتی بیرونی، ناگزیر از تأثیرپذیری از محیط پیرامون خود می باشد. معماری زمینه گرا از تمامی جهات سعی در سازگاری خویش با هر آنچه در پیرامون خود می یابد، است و ایجاد این ارتباط طبیعی و قدرتمند از مهمترین چالش های فراروی معماران و طراحان به شمار می رود«1».

 طراحی معماری انعکاس مادی معانی و مفاهیم غیر مادی ئر زمینه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و … در محیط زندگی انسان هاست. تحقق فیزیکی این معانی و مفاهیم در تجسم معمارانه توسط نقطه، خط و حجم به تصویر کشیده می شود. اولین موضوع زمینه گرایی است. بدین معنا که معماری به عنوان موجودیتی بیرونی، ناگزیر از تأثیرپذیری از محیط پیرامون خود می باشد. معماری زمینه گرا از تمامی جهات سعی در سازگاری خویش با هر آنچه در پیرامون خود می یابد، است و ایجاد این ارتباط طبیعی و قدرتمند از مهمترین چالش های فراروی معماران و طراحان به شمار می رود«۱».

دومین موضوع رشد،گسترش و تکامل معماری در طی مراحل پی درپی که قابل تحقق وبرنامه ریزی است. این رشد و تکامل امکان ایجاد هماهنگی طرح را با تمام ویژگی های تأثیرگذار محیط پیرامون در فرآیند طراحی از قبیل: هماهنگی در مقیاس هماهنگی درتناسبات، هماهنگی درفرم شهری، هماهنگی درهندسه شهری، هماهنگی در ساختار شهری و…را فرآهم می کند. در حقیقت طراح سعی می نماید، در تمام مقیاس های ممکن طراحی تأثیر و تأثرات طرح و محیط پیرامون را در فرآیندی متقابل مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و تحت فرآیند پیش گفته، به بالاترین قابلیت ممکن برای ایجاد محیط مناسب وکیفیت زندگی قابل قبول برای بهره برداران طرح ایجاد نماید.

دیگر موضوع با اهمیتی که هیچ گاه نمی باید مورد غفلت قرارگیرد، آنست که معماری محصول امکان پذیر و قابل تحقق است. لذا طراح می بایست از یکسو با افزایش قابلیت و توان علمی خود در فراگیری روش ها و تکنیک های ساختمانی و از دیگر سو هماهنگی آنها با عناصر پدیدآوردنده، ارتقاء کیفیت عملکردی به ارائه ایده ها و طرح های فانتزی و غیرمستدل تنها به تنزل معماری تا سطح گرافیک یا نقاشی منجرخواهد شد. آموزش پایه های فکری در انطباق ایده های معماری با مؤلفه هایی نظیر: اقتصاد خرد وکلان، مقبولیت های اجتماعی، تأثیرگذاری های فرهنگی و… از دیگر مباحثی است که هر دانشجوی معماری در سطوح مختلف تحصیلی خود می بایست با هدف پربارترکردن فرآیند ایده پردازی فراگیرد«۱».

  1. بهرامی نژاد، شهاب؛ مهتدی، میلاد. “گزارشی از روند طراحی“، دو فصل نامه علمی-ترویجی معماری و شهرسازی شوادون. دانشگاه جندی شاپور شماره ۲

پاسخ دهید