تعیین جهت استقرار ساختمان در طراحی باید چگونه باشد؟

تعیین جهت استقرار ساختمان در طراحی باید چگونه باشد؟Reviewed by فیروزه اکبری on Jun 9Rating: 5.0تعیین جهت استقرار ساختمان در طراحی باید چگونه باشد؟ما در این بحث، به تعیین جهت استقرار ساختمان می پردازیم.

کلیات ساختار کالبدی بنا به مفهوم سازماندهی عمومی و استخوان بندی یک بناست.

عواملی که در این بند مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

الف) تعیین جهت استقرار ساختمان

ب) فرم بنا ( نسبت سطح بیرونی به حجم مفید)

ج) موقعیت استقرار ساختمان نسبت به کف زمین

د) فرم و شیب سقف

ما در این بحث، به تعیین جهت استقرار ساختمان می پردازیم.

تعیین جهت استقرار ساختمان به دو عامل اصلی وابسته است. نخست میزان انرژی های حرارتی تابیده شده به دیواره های قائم و دوم جهت وزش بادهای مزاحم. باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری از موارد هر دو عامل فوق لزوما یک جهت را برای ساختمان پیشنهاد نمی کنند و گاه ممکن است که نتیج حاصل از بررسی عوامل فوق برای تعیین جهت استقرار ساختمان دارای تفاوت اساسی با یکدیگر باشد.

در این موارد جهتی را برای ساختمان انتخاب می کنیم که یا پاسخگوی تعداد بیشتری از نیازهای اقلیمی بنا بوده و یا اینکه به دلایل خاص، از اهمیت بیشتری نسبت به دیگری برخوردار باشند.

برای تعیین جهت استقرار ساختمان با استفاده از فاکتور اول، باید از نمودارهای انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم استفاده کرد. با عنایت به شرایط بحرانی هر منطقه، جهت چرخشی برای ساختمان انتخاب می گردد که بهترین پاسخ را به وضعیت دمای نامناسب بیرون دارا باشد. این موضوع بدین معناست که در مناطقی که اولویت های نخست طراحی اقلیمی جهت مقابله با سرما در نظر گرفته می شود، باید جهتی را برای چرخش بنا انتخاب کرد که در زمستان بیشترین میزان انرژی های حرارتی تابیده شده به دیوارهای قائم را در مقایسه با جهت های دیگر جذب می نماید و بالعکس در گروه هایی که گرما در آنها به عنوان عامل اصلی بحران مطرح است، جهت چرخشی برای ساختمان انتخاب گردد که نمودار آن حاکی از دریافت کمترین میزان انرژی های حرارتی دیواره های قائم در تابستان است.

طراحی اقلیمی

برای تعیین چرخش ساختمان با استفاده از فاکتور دوم، نخست باید فصل بحرانی منطقه مورد نظر تعیین و سپس با مراجعه به نمودار جهت وزش بادهای غالب، نحوه استقرار بنا را به نحوی انتخاب نمود که کمترین میزان برخورد جریان های باد مزاحم با دیواره های ساختمان را دارا باشد. این بدین معناست که در مناطقی که عامل بحرانی سرما ، بیشترین مزاحمت را برای ساختمان ایجاد می کند، جهت وزش بادهای غالب در ماه های سرد سال و در مناطقی که عامل بحرانی گرما است، جهت وزش بادهای غالب در ماه های گرمسیری باید مبنای تصمیم گیری چرخش ساختمان به منظور مقابله با جریان های باد نامناسب قرار گیرند. برای تعیین جهت استقرار ساختمان در گروه های مختلف اقلیمی عامل دما از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و رطوبت هوا نقش چندانی در تعیین جهت چرخش ساختمان دارا نمی باشد.

جهت وزش باد غالب و ساختمان

منبع: مقاله بررسی شیوه های معماری اقلیمی با توجه به عوامل پنجگانه کل به جزء نگر نوشته مهنوش طالب زادگان-ماهنامه تخصصی شمس- شورای مرکزطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

پاسخ دهید